Borusan

Borusan Holding'in

Rolü

Borusan Holding, misyonunu gerçekleştirmek için, yatırımcı rolü ve yön verici/destekleyici rollerini dengeli bir yapıda buluşturarak, kendini grup içinde "Stratejik Holding" olarak konumlandırmaktadır. Bu yüzden ortaklara en yüksek değeri yaratan portföyü oluşturmayı kendine misyon olarak benimsemiştir. Bu misyonunu hayata geçirirken de kendine özgü stratejik ve taktik düşünce yapısıyla yönetimi benimsemiştir. Yönetimi benimsemek demek stratejik liderlik ve kontrol açısından öncü rolü üstlenmek, ortaklar ve diğer sosyal paydaşlarla ilişkileri takip etmek, kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak, kurum kimliği ve kültürünü oluşturmak ve etkin iletişim kanallarını kurmak demektir. Bu kapsamda, şirket kültürlerini bu perspektifle geliştirmek, yalın, esnek, çevre şartlarındaki olumsuz etkileri karşılayacak güce kavuşturmak, etkin liderlik ve kriz yönetimi benzeri yetkinlikleri geliştirmek önceliklidir.

Gündem yönetimi ve öncelikler çevre koşullarına, rekabet şartlarına ve risk analizlerine göre şekillendirilir. Hissedarlara yaratılan değeri maksimize etmek amacıyla aktif portföy yönetimine odaklanırken yatırımcı rolünü, Grup şirketlerinin başarısını garanti altına alırken yön verici ve destekleyici rolünü ön plana çıkarır. Borusan Grubu’nun uzun dönem stratejik öncelikleri için her iki rol de farklı görev ve sorumluluklara sahiptir. Borusan Grubu uzun dönem stratejisi için stratejik temalar olarak adlandırılan farklı taktik önceliklerle Grup’un önceden belirlediği hedefine ulaşmasına, odaklanmasına yardım eder. Bu temalar Grup genelinde uyumu garanti altına almak için odak ve rehberlik sağlarlar.

Değer Yaratma

Değer yaratılması stratejinin uygulamaya aktarılmasında asıl rolü üstlenen Grup şirketlerine aittir. Borusan Grubu bunu hem satış gelirlerinde hem de şirket değer maksimizasyonuna katkı sağlayan VÖK ve ROIC’le ölçümlendirilir. Kriz döneminde satış ve kârlılık çalışmalarının yanı sıra nakit borç yönetimine ve işletme sermayesine öncelik verildi. Hedeflenen kârlılığın yakalanması için etkin maliyet ve varlık yönetimi ön plana çıkarıldı.

Bu çerçevede, Stratejik Holding olarak konumlandırılan Holding’in görevi genel stratejik yönü ve temel hedefleri belirlemek ve Grup şirketlerini kurallar ve metodoloji ile desteklemek, konsolidasyon olanağı ve ölçek avantajı yaratmak ve finansal/operasyonel disiplin sağlayıcı uygulamalara liderlik etmektir. İş sonuçlarının izlenmesi ve şirketlerin performanslarının değerlendirilmesi Holding’in sorumluluğu altındadır. Holding aynı zamanda kurumsal risk yönetimi ile kaynakların etkin kullanımını sağlamakla da görevlidir.

Stratejik Pazar Konumlaması

Borusan Grubu’nun temel amacı pazar dinamiklerini kendi belirlediği stratejik yöntemlerle etkilemektir. Güçlü markalara sahip olan Borusan Grubu’nun öncelikleri arasında bu güçlü marka imajının sürekliğinin sağlanması yer almaktadır. Holding, genel "Borusan" marka sorumluluğunun yanı sıra itibar yönetiminden de sorumludur. Borusan Grubu’nun temel yetkinliklerinden biri olan ortaklarla uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurarak ortaklık yönetiminde uzmanlaşmak, Holding’in önemli sorumluluklarından biridir. Pazar için stratejik konumlanmayı belirleyebilmek için riskin dağıtılması ve işin coğrafi kapsamının genişletilmesi açısından uluslararası büyüme ve yatırımlar, önemli unsurlardır.

Kusursuz Çalışma Yöntemi

Maddi ve Maddi-Olmayan tüm varlıklar (insan kaynağı, bilgi teknolojileri sermayesi, organizasyonel sermaye ve finansal kaynaklar), Borusan Grubu’nun zorlayıcı vizyonunu gerçekleştirebilmesi amacıyla, doğru yetkinlik, araç ve süreçlerin yürürlükte olduğunu garanti etmek için bu hizmet kapsamına dahildir. Liderlik yetkinliklerinin, yalın organizasyon ve süreç yönetiminin 6 Sigma yayılımıyla geliştirilmesi ve stratejinin uygulamaya aktarılmasının temel bir yetkinlik olması, bu stratejik temanın ana unsurlarıdır.

Holding, Grup genelinde bir Yönetim ve Performans Sistemi oluşturup kurallar belirleyerek stratejinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlar. Değer yaratan inisiyatifler ve Grup çapında en iyi uygulamaların paylaşıldığı platformlar, Holding tarafından desteklenmektedir. Bu kapsamda, Borusan Akademi iyi bir örnek olarak gösterilebilir.

Aktif Portföy Yönetimi

Grup şirketleri düzeyine indirgenmeyen tek stratejik temadır. Borusan Grubu adına global ekonominin oluşturduğu ya da domestik nedenlerle değişen pazar koşullarını, daralmaları öngörerek hedef ve stratejilerini geleceği görebilme becerisi ile belirler. Bu bağlamda, aktif portföy yönetimi, sadece portföy riskinin dağıtılmasını, kontrol edilmesini ve portföy riskinin etkin şekilde yönetilmesini değil, aynı zamanda ölçek ekonomisi ve değer yaratma, Grup finansal kaynaklarının yatırımlara etkin bir şekilde tahsisi konularında portföyün performansının sürekli izlenmesini de içermektedir.

Yatırımcı rolünü daha çok Aktif Portföy Yönetimi ile hayata geçiren Holding, destekleyici rolünü Grup genelinde uygular. Holding kuralları belirleyerek Grup şirketlerinin başarılarını garanti etmek ve uygulamada en iyi olmalarını sağlamak adına diğer temalardaki stratejik davranış biçimini de vurgulayarak destekleyici rolünü gösterir. Bu doğrultuda gelecekteki hamleleri de öngörerek riskler değerlendirildi ve stok seviyeleri akılcı tahminlerle kontrol altına alındı.

Borusan Holding, Grup’un stratejik temaları doğrultusunda uzun vadeli anlayışla hedeflerinin Grup genelinde gerçekleşmesini sağlamak adına rollerini hayata geçirmeye devam edecektir.

Stratejik Hamleler

2009 yılında iç piyasalarda ortalama % 30 oranında daralma öngörmekteyiz. Biz hedefimizi bu küçülme etkisini karşılamaya ve pazar payımızı artırmaya kurguladık.

Kendi çalışmalarımızı gözden geçirme, öz eleştiri yapabilme ve hatalardan yeni öğretiler oluşturma becerilerimizi geliştirdik.

Yüksek stok seviyelerini, riskleri değerlendirdik ve stok - sipariş ilişkisi kurguladık. Stok seviyelerini anlık gereksinimler kadar ileriye dönük akılcı tahminlerle kontrol eden envanter yönetimine geçtik.

Tüm satın alma ve satış faaliyetlerimizi yıllık planlar olarak hazırlamaya devam etmekle beraber proaktif bir yaklaşımla takip ettiğimiz pazar dinamiklerine göre hızlı revizyonlar yapma becerisini geliştirdik.

Maaliyet ve verimlilik ilişkisini yeniden gözden geçirdik. Finans yönetimini merkezileştirdik. İzleme ve kontrol oranımızı da artırarak grup avantajlarımızı daha etkin kullanmaya başladık.