Borusan Holding’in Rolü

Soldan sağa: CANAN ERCAN ÇELİK, Borusan Holding, Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı
SEMRA AKMAN, Borusan Holding, İnsan Kaynakları ve Yalın 6 Sigma Genel Müdür Yardımcısı
BARIŞ KÖKOĞLU, Borusan Holding, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
LALE ERGİN ARAT, Borusan Holding, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı
Holding ortaklara en yüksek değeri yaratan portföyü oluşturmayı kendine misyon olarak benimsemiştir. Bu misyonu stratejik liderlik ve kontrol açısından öncü rolü üstlenerek, ortaklar ve diğer sosyal paydaşlarla ilişkileri yöneterek, kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak, kurum kimliği ve kültürünü oluşturarak ve etkin iletişim kanallarını kurarak hayata geçirir. Borusan Holding, stratejik yatırımcı rolünü iştiraklerine yön veren/destekleyen rolleri ile dengeli bir yapıda buluşturarak, kendini “Stratejik Holding” olarak konumlandırmaktadır. Hissedarlara yaratılan değeri maksimize etmek amacıyla aktif portföy yönetimine odaklanırken yatırımcı rolünü, Grup şirketlerinin başarısını garanti altına alırken yön verici ve destekleyici rolünü ön plana çıkarır. Grup'un stratejik hedeflerine ulaşmasına, odaklanmasına rehberlik eden, genel uyumu sağlayan 4 ana stratejik tema kâr büyümesi, stratejik pazar konumlaması, iş mükemmeliyeti ve yeni ürün ile hizmetlerdir.

Kâr Büyümesi
Hissedarlara değer yaratma amacıyla oluşturulan stratejilerin gerçekleştirilmesinde kilit rol Grup şirketlerine aittir. Borusan Grubu bunu şirket değer maksimizasyonuna katkı sağlayan FVAÖK, VÖK, serbest nakit akımı ve ROIC’le ölçümlendirir. Holding, Grup şirketlerinin yapacakları yatırımlar nedeniyle doğacak fonlama ihtiyaçlarına yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler bularak Grup şirketlerinin kârlılık hedefine ulaşmasına destek olur.

Stratejik Pazar Konumlaması
Borusan Grubu’nun temel amacı pazar dinamiklerini kendi belirlediği stratejik yöntemlerle etkilemek ve içinde bulunduğu sektörlerde liderlik pozisyonunu elde etmektir. Güçlü markalara sahip olan Borusan Grubu’nun öncelikleri arasında bu güçlü marka imajının sürekliliğini sağlamak ve Grup’un temel yetkinliklerinden biri olan ortaklarla uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurmak da yer almaktadır.

Yeni Ürün ve Hizmetler
Borusan Grubu farklılaşan dünya ve hızla değişen rekabet koşullarında yaratıcılığı ve farklı iş yapış biçimlerini ön plana çıkararak rekabetçi gücünü korumayı hedeflemektedir. Bu kapsamda müşteri taleplerini her zaman ön planda tutan Borusan Grubu şirketleri önümüzdeki dönemde, müşterilerinin farklı beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için inovasyona dayalı yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Holding, Grup genelinde yaratıcılığın bir iş kültürü haline dönüşmesi amacıyla somut adımlar atmaktadır.

İş Mükemmeliyeti
Liderlik yetkinliklerinin, yalın varlık, organizasyon ve süreç yönetiminin 6 Sigma yayılımıyla geliştirilmesi, Grup genelinde açık iletişim ve katılımcılığa dayalı yüksek performans kültürü oluşturulması ve stratejinin uygulamaya aktarılmasının temel bir yetkinlik haline getirilmesi bu stratejik temanın ana unsurlarıdır. Holding, Grup genelinde bir Yönetim ve Performans Sistemi oluşturup kurallar belirleyerek en iyi uygulamanın hayata geçmesini sağlar. Değer yaratan inisiyatifler ve Grup çapında en iyi uygulamaların paylaşıldığı platformlar, Holding tarafından desteklenmektedir. Bu kapsamda, Borusan Akademi en iyi uygulamalardan birisi olarak görülmektedir.

Aktif Portföy YönetimiGrup şirketleri düzeyine indirgenmeyen tek stratejik temadır. Aktif portföy yönetimi, sadece portföy riskinin dağıtılmasını, kontrol edilmesini, yeni işlere giriş kararlarının verilmesini ve portföy riskinin etkin şekilde yönetilmesini değil, aynı zamanda Grup finansal kaynaklarının yatırımlara etkin bir şekilde tahsisi konularında portföyün performansının sürekli izlenmesini de içermektedir.
Borusan Holding, Grubun stratejik temaları doğrultusunda uzun vadeli anlayışla hedeflerinin Grup genelinde gerçekleşmesini sağlamak adına rollerini hayata geçirmeye devam edecektir.