KÂR DAĞITIM POLİTİKASIŞirketimiz kar dağıtım politikası, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II No.: 19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği esas alınarak hazırlanmıştır.

Yıllık karın varlığı halinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu uygulama ve ilke kararları çerçevesinde ortaklarımız yönetim kurulunun önerisine istinaden, yıllık karın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunu karara bağlarlar.

Kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kar dağıtımına ilişkin hususlar, Esas Sözleşme’mizin 23. maddesinde aşağıda şekilde belirtilmiştir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:
a. % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci kar payı:
b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra,

c. % 5’i nispetinde intifa senedi sahiplerine kar payı ayrılır.

d. Yönetim kurulu üyeleri ile Şirket müdür ve memurlarına yukarıdaki indirimlerden sonra kalanın en çok %5’e kadarı Genel Kurul’un takdirine göre kazanç payı olarak tahsis edilebilir. Yönetim kurulu üyeleri için belirlenmiş olan kazanç payının üyeler arasındaki dağılımı Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir.

e. %5'e kadar olan kısmı kurulacak vakıflar ile eğitim, sağlık ve kültür yardımları için ayrılır.

İkinci Kar Payı:
f. Net dönem karından, yukarıdaki paragraflarda sözü edilen miktarlar düşüldükten sonra kalan tutarı Genel Kurul kısmen veya tamamen ortaklara hisseleri nispetinde ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

g. Pay sahipleriyle kar’a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince ve Sermaye Piyasası mevzuatındaki esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir. Dağıtılan avansın mahsubu da yine ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, kar payı hak kazananlara nakit olarak ödenecek olup, dağıtım zamanı yönetim kurulu tarafından en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu olmak üzere belirlenir.