KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKALARIKurumsal Yönetim

Borusan Grubu; tüm faaliyetlerinde, kurumsal paydaşlarının grup şirketlerine, ürünlerine ve sermaye piyasalarındaki konumuna uzun vadeli güvenini kazanmayı hedefler. Grup; bu doğrultudaki yönetim ilkeleri, yasal düzenlemeler ve etik değerler çerçevesinde çalışır. Borusan Holding Yönetim Kurulu; grup şirketleri yönetimleriyle beraber Borusan Grubu’nun değerinin uzun vadeli sürdürülebilir büyümesi doğrultusunda çalışır. Borusan Grubu bu anlamda kurumsal değer, müşteriler, çalışanlar, kreditörler, tedarikçiler ve kamuoyu da dahil olmak üzere tüm kurumsal paydaşlarının beklentilerini karşılama ve bu beklentilerin ötesine geçme yetkinliği ile ölçülür.


Misyon ve Değerler

Borusan Grubu olarak misyonumuz, üstün nitelikli ürün, hizmet ve iş çözümleri sunan, operasyonel başarıları, müşteri bağlılığı ve topluma katkıları ile örnek gösterilen bir kuruluş olmaktır. Bu misyonu üstün vasıflı kişilerin yüksek performans gösterebileceği , gelişen ve kendini yenileyen, verimliliğe ve müşterisine odaklı, dünyaya açık, güvenilen bir kurum yaratarak başarırız. Bu misyon doğrultusunda hareket edebilmek için Borusan Grubu değerlerini şu şekilde tanımlıyoruz:


 • Mükemmeli hedefleriz
 • Müşterilerimizi mutlu ederiz
 • İnsiyatif ve sorumluluk alırız.
 • Güveniliriz
 • Topluma katkı yaparızKurumsal Yönetim Yapısı

Borusan Grubu, grup şirketleri için kurumsal bir merkez görevi üstlenen ve Kocabıyık Ailesi’ne şirketlerin yönetimine doğrudan iştirak etmeden grubun bütünü üzerinde bir kontrol mekanizması sağlayan bir holding yapısına sahip. Borusan Grubu'nda bağlı iştiraklerin yönetimini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilen ve şirketler üzerinde kontrol yetkisi olan tüm yönetim platformları ortak bir isimle Kurumsal Merkez (Corporate Parent) olarak adlandırılır. Kurumsal Merkez'in görevleri şöyledir:


 • Gruba stratejik liderlik yapmak,
 • Bilgi ve insan kaynağının Grup genelinde en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Borusan’ın temel itibar kriterleri doğrultusunda kurumsal kimlik yaratmak, yaşatmak ve Grup içinde ve dışında iletişimini sağlamak,
 • Grubun uzun vadeli gücünü ve başarısını temin etmek için gereken mali kaynakların yaratılmasını ve bunların uygun şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Grup genelinde stratejik kontrol uygulamak,
 • Grup şirketleri arasında bağlantı kurabilme etkisinin, sinerji imkanlarının ve ortak bilgi ve yeteneklerinin en üst düzeyde kullanılmasını sağlamak,
 • Hissedarlara ve diğer ilgili sosyal paydaşlarla stratejik seviyedeki ilişkileri yönetmek, gerekli raporlamaları yapmak,
 • Kurumsal sorumluluk sahibi davranış biçimi yaratmak.Borusan Yatırım Yönetim Kurulu

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin üst düzey karar alma organıdır. Yönetim Kurulu; hissedarlara karşı Grup faaliyetinin genel sorumluluğunu üstlenir. Ana görevi, Grubun hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için strateji geliştirmek. Borusan Yatırım Yönetim Kurulu; yönetici ve yönetici olmayan üyelerin (bağımsız üyeler de dahil olmak üzere) bir araya geldiği dengeli bir yapıya sahip. Yönetim Kurulu; ikisi bağımsız statüde olmak üzere 5 üyeden oluşmaktadır.


İlkeler

Borusan Grubu; mevcut ve potansiyel yatırımcılar, müşteriler ve kamuoyu ile ilişkilerinde zamanında, şeffaf, açık ve eşitlik ilkesine dayalı bir iletişim çerçevesinde hareket eder. Borusan grubu halka açık şirketlerinin finansal tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda her çeyrekte, Grup UMS bazlı konsolide tablolarını ise yıllık olarak açıklar.

Borusan Grubu halka açık şirketlerinin faaliyet alanı ile ilgili şirketin faaliyetini, dolayısıyla hisse fiyatını esaslı biçimde etkileyecek tüm gelişmeleri geciktirmeden kamuoyuna duyurur. Grup buna ek olarak, düzenli aralıklarla Grubun kurumsal stratejisi ve beklenen gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu aydınlatır.

Borusan ve Kurumsal Sorumluluk

Borusan Holding, kurumsal sosyal sorumluluğu doğrultusunda eğitim, kültür ve sanat alanlarında gerçekleştirdiği ve desteklediği projelerle Türkiye’nin çağdaşlaşmasına katkıda bulunuyor. Grubun bu faaliyetlerinin tümü Borusan Kocabıyık Vakfı çatısı altında yapılandırıldı.

Borusan Kocabıyık Vakfı, ülkemizin vasıflı işgücü eksiğinin giderilmesi için yürütülen çalışmalara özel sektörün de katkıda bulunması gerektiği düşüncesiyle 1992 yılından bu yana eğitim konusunda topluma değer katan yatırımlar yapıyor. Türkiye’nin uluslararası toplumlarla küresel entegrasyonunu gerçekleştirmesi gerektiği inancıyla da, kültür ve sanat alanlarında sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürüyor.
Başta klasik müzik olmak üzere kültür ve sanat alanındaki çalışmalar ise, özellikle iki eksende sürdürülüyor.

Bunların birincisi, evrensel bir ortak dil olarak görülen klasik müzik aracılığıyla Türkiye ile tüm dünya toplumları arasında bir kültür köprüsü oluşturma amacı. İkincisi de, gerek müzik alanındaki etkinlikler, gerekse kültür mirasının korunması yönündeki çalışmalarla ülkemizin uluslararası tanıtımına katkıda bulunma hedefi. Vakıf, bu alandaki çalışmalarını Borusan Contemporary, ArtCenter/İstanbul, Borusan Müzik Evi, Ertuğ&Kocabıyık Yayınları gibi girişimlerle klasik müziğin ötesine taşıyor. Sürdürülebilirliğe özel bir önem veren Borusan; eğitim, kültür ve sanat alanlarının yanı sıra dünya ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı amaçlı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.