BİLGİLENDİRME POLİTİKASIAmaç

Borusan Yatırım, SPK Yönetim İlkeleri çerçevesinde tasarruf sahipleri, hissedarlar ve diğer ilgililerin zamanında, eksiksiz, doğru, kesintisiz ve eş zamanlı biçimde bilgilendirilmesini sağlamak için şeffaf bir bilgilendirme politikası izlemektedir.

Bilgilendirme politikasında amaç, Borusan Yatırım’ın geçmiş performansını, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedef ve vizyonunu, gelecek beklentilerini yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla eş zamanlı şeffaf ve bir yaklaşımla paylaşmaktır.


Yetki ve Sorumluluk

Borusan Yatırım, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda ilgili mevzuat ve düzenlemelerin gereklerine azami uyum ve gayreti göstermektedir. Borusan Yatırım’ın bilgilendirme politikası hisse değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek veya hakların kullanımına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya duyurmak için hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu politikaların izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi için Yönetim Kurulu’nun onayı ile Finansman ve Yatırımcı İlişkileri departmanı görevlendirilmiştir.


Yöntem ve Araçlar

İlgili mevzuatlar çerçevesinde kamuyu bilgilendirme özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, internet sayfası, basın bültenleri, yatırımcı toplantıları ve sunumlar ve faaliyet raporları ile yapılmaktadır.

İmza sirkülerine göre yetkili yöneticiler tarafından imzalanmış Özel durum açıklamaları, durumun ortaya çıktığı gün veya en geç durumun ortaya çıktığı günü izleyen iş günü Borsa açılışından önce KAP ve SPK’ya iletilir.

Üçer aylık dönemlerde Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun solo bazda hazırlanan mali tablolar, bu mali tablolara ilişkin dip notlar ve bağımsız denetim raporları Borusan Yatırım internet sayfasında yayınlanır.

Yılsonlarında Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun konsolide bazda hazırlanan mali tablolar, bu mali tablolara ilişkin dip notlar ve bağımsız denetim raporları Borusan Yatırım internet sayfasında yayınlanır.

Faaliyet raporları Genel Kurul toplantısından önce hissedarların incelemesine sunulur ve internet sitesinde yayınlanır.

Medya aracılığıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılmaktadır.

E-posta yoluyla hissedarlar, yatırımcılar, araştırma raporu düzenleyen kurumlar bilgilendirilir.


Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun VIII Seri ve 54 No.lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek Mali İşler Departmanı ve Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından cevaplanır. Görsel medyaya yapılan basın açıklamaları sadece Kurumsal Sözcü tarafından, Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yazılı veya sözlü olarak yapılan açıklamalar ise Mali İşler Departmanı, Kurumsal İletişim Departmanı ve Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı koordinasyonunda yapılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Sermaye Piyasası Katılımcılarından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen talepler Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı’na yönlendirilir.


Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketin mali tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Yarı yıl ve yıl sonu mali tabloları bağımsız denetimden geçirilir ve Borsa İstanbul’a iletilerek kamuya açıklanır. Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Borsa İstanbul’a iletilir.


Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Üçer aylık dönemlerde Borsa İstanbul’a gönderilir ve eş zamanlı kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla kamuya açıklanır.


Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Şirketin özel durum açıklamaları prensip olarak Mali İşler Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdür tarafından Borsa İstanbul’a iletilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun VIII Seri: ve 54 No’lu tebliğinde belirtilen konular ve bunlarla sınırlı kalmaksızın şirketin ticari faaliyetleri ile ilgili önemli bir hususun ortaya çıkması ve konu ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı alınması halinde aynı gün veya bir sonraki gün Borsa İstanbul açılmadan özel durum açıklaması KAP’a iletilir.


Yazılı ve Görsel Basın Açıklamaları

Ortaklığın ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu üyeleri yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurul Kararı ile onaylanmayan şirket stratejileri, hedefleri ve projeleri kamuya açıklanamaz. Yapılacak açıklamalarda SPK’nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Yapılacak açıklamalar içerik itibariyle KAP’a bildirilmesi gereken özel durum açıklamaları basın açıklaması yapılmadan önce KAP’a bildirilmek üzere Mali İler Departmanı ve Kurumsal İletişim Departmanı’na gönderilmektedir.


Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Sermaye Piyasası Katılımcılarından gelen talepler doğrultusunda toplantılara veya konferanslara katılım sağlanarak, Şirket stratejisinden ve mali tabloların analitik açıklamalarını içeren birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilebilir, sorular yanıtlanabilir.


Beklentilerin ve Hedeflerin Açıklanması

Bilgilendirme politikası çerçevesinde, zaman zaman gerekli görüldüğü durumlarda beklentiler ve hedefler kamuya açıklanabilir. Bu açıklamalar içeriğinde beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler yenilenir.


Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Şirket piyasada veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya Borsa İstanbul’dan doğrulama talebi geldiğinde veya Yönetim Kurulunca piyasada ve/veya internet ortamında yer alan konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasına karar verildiği takdirde Yatırımcı İlişkileri gerekli açıklamaların kamuoyuna duyurulmasını sağlar.


Analist Raporları

Şirket hakkında hazırlanan Analist raporları doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz ve yayılmaz. Kurumsal internet sitesinde yayınlanması zorunlu değildir. Hakkımızda son 1 yıl içinde rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları firmaları internet sitesinde kamuya açıklanır. Pay sahipleri ile ilişkileri düzenli şekilde yürütülmesini ve yatırımcılarla iletişimin verimli şekilde yönetilmesinin sağlanması için Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi kurulmuştur.


Kurumsal Internet Sitesi (www.borusanyatirim.com)

Kamunun aydınlatılmasında kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılır. Kamuya yapılan tüm açıklamalara kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Kurumsal internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir.

Şirket internet Sayfasında zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir bilgiler yayınlanır. İnternet sayfasında yer alan bilgiler:


 • Ticari sicil bilgileri
 • Son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin listesi
 • Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarına ilişkin bilgi
 • Ana sözleşme değişikliklerinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve numarası
 • Özel durum açıklamaları
 • Yıllık faaliyet raporları
 • Periyodik mali tablolar, bağımsız denetim raporları ve dipnotları
 • Genel Kurul toplantı gündemi, tutanağı ve hazirun cetveli
 • Sık sorulan sorular ve cevapları
 • Kurumsal yönetim politikası
 • Kar payı dağıtım politikası
 • Bilgilendirme politikası
 • Etik kurallar
 • Araştırma Raporları
 • Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi, grafik ve hesap makineleri